Werkwijze

Procedure van de behandeling

Overzicht

Intake

De psycholoog zal eerst een intake met u hebben. Uw klachten en uw situatie worden in kaart gebracht. De mate van ernst, en daarmee de verwachtte inschatting hoeveel gesprekken nodig zijn om u te kunnen helpen, wordt bepaald door de zorgvraagtypering (zie hieronder).

In de intakefase is het voor u van belang ook te kijken of er een “klik” is tussen u en de psycholoog. Wanneer u deze niet ervaart zal de psycholoog u daar waar mogelijk adviseren waar u het beste terecht kunt.

Vindt u het fijn om iemand mee te nemen naar het eerste gesprek? Dat kan natuurlijk. Ook gedurende de behandeling is het mogelijk om een naaste te betrekken bij de behandeling. Hij of zij kan aanvullingen geven, informatie krijgen over hoe hij of zij u het beste kan steunen, meer informatie krijgen over uw klachten, of oefeningen samen bespreken en uitvoeren.

Duur en vorm van de behandeling

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Praktijk voor Psychologie is een psychologenpraktijk waar kortdurend en klachtgericht wordt gewerkt. Het gaat dan om milde tot matige klachten waarbij u even vastloopt in uw leven of een moeilijke periode doormaakt. Wij behandelen mensen van 18 jaar en ouder, met zorgvraagtypen 1 tot en met 4 en soms 5. Wanneer de psychologen inschatten dat u in zorgvraagtypen 5 tot en met 8 valt, de gespecialiseerde ggz, zal uw psycholoog met u bespreken welke zorg en mogelijke zorgverlener het meest passend voor u is.

Het aantal sessies dat nodig is om uw hulpvraag te beantwoorden, schatten we in tijdens de intake middels vragenlijsten (OQ-45 en de HONOS+) en het gesprek met u. Er zijn drie categorieën in de duur van de behandeling:

Kort: tot 5 sessies

Middel: 5-8 sessies

Intensief: 8-12 sessies.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw psycholoog. Hiervoor gebruikt zij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de psycholoog zelf ingevuld aan de hand van uw klachten en problemen. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de psycholoog welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De OQ-45 vult u zelf digitaal in voorafgaand aan uw intakegesprek, de uitkomsten ervan bespreekt uw psycholoog met u tijdens het intakegesprek.

Welke categorie van behandelduur voor u passend is, wordt met u besproken na de intake, en wordt opgenomen in uw behandelplan. Er wordt met u afgesproken wat uw doelen zijn, waar in de behandeling aan wordt gewerkt, en wat u zelf kunt doen (met hulp van uw omgeving en met oefenen tussen de behandelsessies door). We streven naar ‘zoveel behandeling als nodig, en niet langer dan noodzakelijk’. De meeste mensen zijn bij het einde van de behandeling niet helemaal vrij van klachten, maar hebben door behandeling geleerd hoe ze met moeilijke momenten of gevoelens om kunnen gaan, en hoe hun omgeving hierin dus ook tot steun kan zijn.

Klachten en situatie in beeld

Wanneer besloten is de behandeling te starten worden uw klachten en uw situatie verder in kaart gebracht. Indien nodig hoort hierbij het invullen van een of meerdere vragenlijsten. Voor de uitwerking van sommige van deze vragenlijsten kunnen kosten in rekening worden gebracht. In dat geval wordt u daar door de psycholoog altijd en van tevoren uitdrukkelijk op gewezen.

Behandelfase

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de psycholoog afspreekt. U krijgt uitleg over welke behandelmethodiek gebruikt wordt, en wat er van u wordt verwacht tijdens de behandeling. Vervolgens start de behandelfase waarin u samen met uw behandelend psycholoog werkt aan verandering van uw problemen en klachten. Uw psycholoog zal ook aan u vragen of u een naaste wilt meenemen naar een sessie. Op die manier wordt uw omgeving betrokken bij de behandeling, wat helpend kan zijn voor uw herstel. Tijdens de behandeling zijn er regelmatig evaluatiemomenten waarin we bespreken hoe de therapie verloopt: in hoeverre uw behandeldoelen behaald zijn, en eventueel wat er nog voor nodig is om op termijn de behandeling te kunnen afronden. In de laatste fase van de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie: wat heeft u geleerd en hoe kunt u dit blijven toepassen als de behandeling is afgesloten. In sommige gevallen blijkt dat u uw doelen nog onvoldoende heeft kunnen behalen. Dan zullen we samen met u kijken hoe u dat alsnog kunt doen. Indien nodig zullen we u doorverwijzen naar een andere professional, uiteraard na hier samen met u over te hebben overlegd.

Samenwerking met andere hulpverleners

Wij onderhouden contact met huisartsen/ verwijzers, praktijkondersteuners en paramedici in de omgeving.

Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt uw huisarts/verwijzer schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Voordat de rapportage naar de huisarts wordt gestuurd, krijgt u altijd eerst de tekst te lezen en heeft u de mogelijkheid om dingen aan te vullen of te wijzigen. Indien u er geen prijs opstelt dat de huisarts op de hoogte wordt gehouden, kunt u dit ook aangeven.

Indien gewenst, kan er tevens overlegd worden met andere behandelaars, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste, e.d.

 

Interesse?

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Contact