Tarieven en vergoedingen

Overzicht

Tarieven verzekerde zorg

Het zorgprestatiemodel

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe uw behandelaar uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

U hoeft zelf niets te doen. Uw behandelaar schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. De praktijk stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar.

Binnen de praktijk heeft u gesprekken met uw behandelaar. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de behandelaar aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar wat hij aan uw behandelaar moet betalen.

Uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond ziet u terug op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u van de zorgverzekeraar ontvangt. Uw zorgverzekeraar kan u helpen om uw declaratieoverzicht te begrijpen. Ook als u vragen heeft over een zorgprestatie kunt u contact opnemen met uw behandelaar of zorgverzekeraar.

Welke zorgprestaties zijn er?

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties: Binnen Praktijk voor Psychologie wordt er met de zorgprestatie Consulten gewerkt. Consulten zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener. Soms is bij een consult iets extra’s nodig zoals bijvoorbeeld reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door uw behandelaar.

Kosten en eigen risico

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken. De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van uw behandelaar.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult. –
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost. –
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Praktijk voor Psychologie is een vrijgevestigde praktijk. De consulttarieven liggen hier lager dan in een specialistische instelling. In de tarievenzoeker https://zorgprestatiemodel.nza.nl/. van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Deze maximum tarieven worden gehanteerd bij de zorgverzekeraars waar Praktijk voor Psychologie géén contract mee heeft.

Ieder jaar onderhandelt Praktijk voor Psychologie met de verschillende zorgverzekeraars over een contract voor het komende jaar. Er wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen zowel voor u, de cliënt, als voor de zorgverlener. Voordelen voor het afsluiten van een contract is dat u als cliënt een hogere vergoeding krijgt van de ontvangen zorg. De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd waardoor u geen omkijken heeft naar de rekening. Het nadeel voor de zorgverleners is dat iedere zorgverzekeraar zijn eigen keuzes en spelregels maakt waaraan de zorg en de organisatie moet voldoen, evenals ten aanzien van de tarieven die worden geboden voor de geleverde zorg. Na het maken van deze afwegingen heeft Praktijk voor Psychologie voor 2024 moeten besluiten met een aantal zorgverzekeraars geen contract af te sluiten.

Wij vinden het belangrijk u hier over te informeren zodat u voor u zelf kunt nagaan wat dit (financieel) voor u betekent.

Géén contracten met de volgende verzekeraars:

DSW (7029), InTwente (3344), Stad Holland (7037), ASR (De Amersfoortse (9018), Ditzo (3336), Caresq; Aevitae Uzovi (3360), Care4Life (3360), ENO (Salland; HollandZorg; Zorgdirect (3347), Zorg en Zekerheid (7085), AZVZ (7085), ZEM (7085), ONVZ/ PNOzorg/VvAA (3343).

Wél contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Univé / ZEKUR (0101), ZEKUR natura (3361), VGZ (7095), IZZ (7095), VGZ Bewuzt (7095), MVJP (7095), Zorgzaam Verzekerd (7095), IZA (3334), NV  Zorgverzekeraar NV (UMC) (0736), Zilveren Kruis (3311), Pro Life (3311) ; Interpolis (3313); • FBTO (3351);  De Friesland Zorgverzekeraar (3358), Menzis (3332), HEMA (3332), VinkVink (3332), Anderzorg (3333), CZ (9664), OHRA (9664), Nationale Nederlanden (9664)

U zult zien dat u op uw kostenoverzicht van verzekeraars waar wij een contract mee hebben,  andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben ons andere lagere prijzen vergoeden. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw behandelaar of uw zorgverzekeraar.

Betaling

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts/ specialist nodig. Met verzekeraars waarmee Praktijk voor Psychologie een contract heeft zal Praktijk voor Psychologie maandelijks de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. Wanneer Praktijk voor Psychologie geen contract heeft met uw zorgverzekeraar krijgt u per maand zelf de nota die u aan Praktijk voor Psychologie volledig dient te voldoen, ongeacht de vergoeding die u zelf krijgt van uw zorgverzekeraar. De nota kunt u vervolgens zelf indienden bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal dan (een deel) vergoeden.

Praktijk voor Psychologie probeert u hierbij zo goed mogelijk te informeren. De verantwoordelijkheid om na te gaan of en hoeveel uw verzekeringspolis de behandeling vergoed, ligt echter bij u als cliënt. U dient zichzelf op de hoogte te stellen van de polisvoorwaarden. Wanneer na afsluiting van de behandeling blijkt dat de behandeling niet/ niet volledig vergoed wordt, zal de (restant)factuur voor de behandeling bij u in rekening worden gebracht. Informeer dus bij uw behandelaar en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! Praktijk voor Psychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling door uw verzekering niet vergoed blijkt te worden, bijvoorbeeld omdat u gekozen heeft voor een gereduceerde basisverzekering of reeds gebruik heeft gemaakt van psychologische zorg. Ook kan Praktijk voor Psychologie zonder verwijsbrief niet bij de zorgverzekeraar declareren. Kosten die niet bij een zorgverzekering kunnen worden gedeclareerd, zullen bij u in rekening worden gebracht.

Eigen risico

U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend? Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2023 is een kalenderjaar. En 2024 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024.

Een voorbeeld: in 2023 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2024 heeft u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023. De 2 gesprekken die in 2024 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2024.

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af: Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.

Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag dan betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

“No Show”

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt of mailt u dan minimaal 24-uur van te voren af bij uw behandelaar. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of die niet worden nagekomen, worden tegen het volle tarief, ad €132,00 per consult in rekening gebracht.

De nota dient u binnen twee weken te voldoen waarna zonder aanmaning verzuim intreedt.

Mocht u meer informatie willen over het zorgprestatiemodel kijkt u dan op https://www.zorgprestatiemodel.nl

Tarieven onverzekerde zorg

De prestatie Niet basis Pakketzorg worden in rekening gebracht voor zorg die niet tot het basis pakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM-V classificatie (Diagnostical Statistical Manual), aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek en werkgerelateerde problematiek.

Een andere reden kan ook zijn dat u zich er niet prettig bij voelt dat er informatie over uw psychologisch welbevinden gedeeld wordt met de zorgverzekeraar. In dat geval kunt u er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van vergoeding.

Tot slot komt het voor dat u aan het eind van een behandeling nog behoefte hebt aan meer psychologische zorg terwijl deze niet meer onder de vergoede zorg valt. In dat geval is het ook mogelijk om nog extra gesprekken in te plannen. Ook hiervoor kunt u per gesprek betalen.

U heeft voor niet vergoede zorg geen verwijzing nodig. Voor niet vergoede zorg (Niet basis Pakketzorg), niet nagekomen afspraak en coaching geldt dat deze maandelijks worden gefactureerd bij u zelf.

Het tarief voor Niet basis Pakketzorg is:
Intake €264,48 (sessie en verslaglegging)
Per sessie €132,24.
Dubbele sessie €264,48

Een sessie is opgebouwd uit 45 minuten direct cliëntencontact en 15 minuten indirecte tijd.

Naast een volledige sessie zijn er de volgende mogelijkheden:
Half consult (max. 25 minuten directe tijd):
€66,12.

Telefonisch consult (max. 10 minuten):
€33,06.

Lees hier onze betalingsvoorwaarden

  • De door de psycholoog aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de client binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen middels een eerste aanmaning.
  • Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  • Alle buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €25,00.

Interesse?
Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Contact
Voor bedrijven of ZZP’ers is het daarbij belangrijk om te weten dat de kosten opgevoerd kunnen worden als coaching en op die manier opgevoerd kunnen worden als bedrijfskosten. Er wordt dan BTW bij de prijs berekend.
BTW nr:  NL-001893297B02