Tarieven en vergoedingen

Overzicht

Vergoedingen verzekerde zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft maximumtarieven vastgesteld per product binnen de GBGGZ. Afhankelijk van afspraken met uw zorgverzekeraar kunnen de gedeclareerde bedragen hiervan afwijken.

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Praktijk voor Psychologie heeft voor 2021 de GBGGZ contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars, behalve met Eucare Aevitea (de Caresq groep, uzovi 3360).

Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geldige zorgverzekering en dient u zichzelf op de hoogte te stellen van de polisvoorwaarden. Praktijk voor Psychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling door uw verzekering niet vergoed blijkt te worden, bijvoorbeeld omdat u gekozen heeft voor een gereduceerde basisverzekering of reeds gebruik heeft gemaakt van psychologische zorg. Ook kan Praktijk voor Psychologie zonder verwijsbrief niet bij de zorgverzekeraar declareren. Kosten die niet bij een zorgverzekering kunnen worden gedeclareerd, zullen bij u in rekening worden gebracht. Denkt u er aan dat uw verzekeraar het verplichte eigen risico bij u in rekening brengt.

Belangrijk: Gezien per 2022 het zorgprestatiemodel ingaat (voor meer informatie; https://www.zorgprestatiemodel.nl/) zullen alle lopende dossiers per 31-12-2021 met een harde afkap gesloten moeten worden. Dit betekent dat u voor de consulten in 2021 uw eigen risico verbruikt en mocht u doorgaan met de behandeling dat u dan in 2022 opnieuw uw eigen risico aanspreekt.

Tarieven onverzekerde zorg

Wanneer Praktijk voor Psychologie geen contract heeft met uw zorgverzekeraar verloopt de vergoeding via de volgende route: U krijgt van Praktijk voor Psychologie aan het einde van de behandeling een totaalfactuur die u aan Praktijk voor Psychologie dient te voldoen. De totaalfactuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal dan een deel vergoeden. Hoeveel is afhankelijk per zorgverzekeraar en is aan u om hiernaar te informeren. Praktijk voor Psychologie kan tussentijdse facturen opstellen die later met de eindfactuur verrekend worden.

De prestaties OVP-consult (Overig product) wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM-V classificatie (Diagnostical Statistical Manual), aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek en werkgerelateerde problematiek.

Een andere reden kan ook zijn dat u zich er niet prettig bij voelt dat er informatie over uw psychologisch welbevinden gedeeld wordt met de zorgverzekeraar. In dat geval kunt u er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van vergoeding.

Tot slot komt het voor dat u aan het eind van een GBGGZ traject nog behoefte hebt aan meer psychologische zorg terwijl deze niet meer onder de vergoede zorg valt. In dat geval is het ook mogelijk om nog extra gesprekken in te plannen. Ook hiervoor kunt u per gesprek betalen.

U heeft voor de OVP geen verwijzing nodig. Voor OVP, niet nagekomen afspraak en coaching geldt dat deze maandelijks worden gefactureerd bij u zelf.

Het tarief voor Overig Product (OVP) is:
Intake €228,- (sessie en verslaglegging)
Per sessie €114,-.
Dubbele sessie €228,-

Een sessie is opgebouwd uit 45 minuten direct cliëntencontact en 15 minuten indirecte tijd.

Naast een volledige sessie zijn er de volgende mogelijkheden:
Half consult (max. 25 minuten directe tijd):
€57,-.

Telefonisch consult (max. 10 minuten):
€28,50.

Betalingsvoorwaarden

Lees hier onze betalingsvoorwaarden

  • De door de psycholoog aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de client binnen 30 dagen datum van de factuur te zijn betaald.
  • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen middels een eerste aanmaning.
  • Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  • Alle buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €25,00.

Interesse?
Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Contact
Voor bedrijven of ZZP’ers is het daarbij belangrijk om te weten dat de kosten opgevoerd kunnen worden als coaching en op die manier opgevoerd kunnen worden als bedrijfskosten. Er wordt dan BTW bij de prijs berekend.
BTW nr:  NL-001893297B02